Akustické úpravy prostor

nejen pro hlasovou dálkovou komunikaci

Kvalita zvukového signálu při snímání zvuku
v prostoru, v zasedací místnosti, je vizitkou nejen mluvčího nebo skupiny mluvčích, ale i společnosti, z jejíchž prostor konferenční hovor odchází.

Aby zvuk na straně příjemce byl čistý, jasný a zřetelný, musí být na straně mluvčího potlačeny zvukové projevy samotné místnosti, protože mikrofon snímá nejen přímý zvuk, ale i dozvukové pole místnosti, která může být jinak i dobře odstíněná od vnějšího hluku. Zvukový projev místnosti pak snižuje jasnost a zřetelnost užiteč- ného signálu, a zejména pak jeho reprezentační kvalitu.

Zasedací místnosti se dnes používají nejen ke vzdále- ným konferencím různého stupně formálnosti a důleži- tosti, ale i k osobním jednáním, a to i ve větším formátu, s různou formálností a důležitostí, a jednací prostor
je také často i reprezentačním prostorem společnosti. Proto je také důležité, aby i akustické vlastnosti prosto- ru, a nejen vzhled, odpovídaly a reprezentovaly firmu nejen na místě, ale také i jasným zvukem u partnerů při vzdálené komunikaci.

Aby se dosáhlo reprezentačních parametrů jednacích prostor pro osobní setkávání a dálkové konferenční jed- nání, je v naprosté většině případů nutné do místnosti zasáhnout akustickou úpravou stěn a stropu, výrazně širokopásmově snížit dobu dozvuku a prostor uzpů- sobit pro bezproblémové snímání zvuku, zároveň se zajištěním příznivého prostředí pro osobní jednání.

Jasnost, zřetelnost, nerušenost a pocitová blízkost hlasu pomáhá odstranit napětí a únavu z delší, nebo náročné komunikace, a dále také psychicky pomáhá jednání výrazně uvolňovat. To je důležité zejména v případech, kdy se komunikuje v nerodných jazycích, a při hovorech se zvýšenou formálností a důležitostí.

Výrobci komunikačních zařízení se snaží, aby se nežá- doucí efekty alespoň částečně potlačili, a to i na úkor věrnosti a vyznění hlasu. Protože hlasy a prostory jsou obecně typově velmi různé, prospěšnost z umělé úpra- vy zvuku se značně různí, a to bez jistoty, jestli je změna pozitivní, nebo negativní, protože úprava je zpracová- vána automatem, nikoliv zvukovým mistrem. Proto je důležité, aby zvuk již v zárodku měl vysokou kvalitu.

Nabízíme akustická posouzení, projektové zpracová-
ní nastavení akustiky prostoru a následnou realizaci odhlučnění a provedení případných zvukově-izolačních opatření a návaznost na případné další profese. Tech-nologické a materiálové provedení akustických opatření se volí podle technického hlediska, dispozice místnosti, počtu jednajících osob, dispozice elektroakustických zařízení, a vzhledu interiéru.

Spojení technického řešení k dosažení akusticky cílových hodnot a výsledného vzhledu interiéru po- važujeme za důležitou součást naší práce a spokoje-nosti našich zákazníků.

– Ing. Michael Plachý, specialista na akustiku