Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás zásadní, proto jim věnujeme náležitou pozornost. V těchto Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

My, společnost B.M.N. spol. s r.o., se sídlem Travná 1286, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 148 93 690, DIČ: CZ14893690,

provozovatel webových stránek www.zvukova-izolace.cz, prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Společnost BMN je správcem Vašich osobních údajů a nejmenovala pověřence pro jejich ochranu. Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů prosím směřujte na email: info@zvukova-izolace.cz.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například pomocí jména, identifikačního čísla, lokačních údajů, síťového identifikátoru nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje osobních údajů

Zdrojem osobních údajů, které od vás společnost BMN získává, jsou informace poskytnuté přímo od Vás: zaměstnanců, klientů, potenciálních zájemců o spolupráci, návštěvníků webových stránek. Výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Společnost BMN dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy.

Účel zpracování osobních údajů

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
 • plnění zákonných povinností společnosti BMN
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek BMN
 • pojišťovna a další subjekty v případ pojistné události, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistné smlouvy
 • přímý marketing

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
 • adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání

Způsob zpracování osobních údajů

BMN zpracovává Vaše osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Společnost BMN je pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 • dodavatelé stavebních prací
 • dodavatelé IT technologií
 • subdodavatelé projekčních prací
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů
 • třetí osoby pro účely výkonu jiné činnosti související s poskytováním služeb (např. právní, účetní, daňoví poradci, poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury, BOZP).
 • soudům, jiným orgánům veřejné správy, státní správy, samosprávy, jiným orgánům státu, pokud je to potřebné pro uplatnění práv

Doba uchovávání údajů

Společnost BMN uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a nároků z těchto smluvních vztahů (v rozsahu 5 – 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Vaše práva

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Na emailové adrese info@zvukova-izolace.cz máte právo požádat o zaslání potvrzení, zda zpracováváme či nikoli Vaše osobní údaje.

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně, můžete nás na výše zmíněné emailové adrese upozornit a my pak bezodkladně sjednáme nápravu.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v rámci platné legislativy ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku, jejíž oprávněnost musíme následně prověřit. Pokud takovou námitku podáte, společnost BMN nemůže Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, zda je námitka oprávněná či nikoli.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou emailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Pokud se domníváte, že nenaplňujeme naše právní povinnosti, které vznikají v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00, Praha 7
posta@uoou.cz

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované údaje:

 • jsou nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti
 • zpracováváme protiprávně a Vy požádáte zasláním zprávy na emailovou adresu o omezení jejich použití
 • již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků

Právo na vymazání osobních údajů

Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jste společnosti BMN udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat, a to v případě, že:

 • jejich zpracování již není potřebné pro účely, kvůli kterým je společnost BMN získala
 • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu)
 • vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků
 • pokud s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Zasláním zprávy na naši emailovou adresu můžete požádat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Ty Vám zašleme zpět elektronickou poštou ve strukturovaném běžně používaném formátu, ve kterém Vaše údaje zpracováváme (např. *.pdf nebo *.xlsx ). V případě, že nás požádáte o zaslání Vašich osobních údajů jinému správci osobních údajů, společnost BMN je povinna tak učinit, ovšem jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že si od nás nepřeje dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy na naši emailovou adresu.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Společnost BMN prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Webové stránky

Pokud vstoupíte na naše webové stránky www.zvukova-izolace.cz a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 • vaše IP Adresa
 • otevíraná stránka našeho webu
 • kód odpovědi http
 • identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Cookies

Pokud navštívíte naše webové stránky www.zvukova-izolace.cz, informujeme Vás o využívání technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které zefektivňují prohlížení webových stránek. Cookies nikam neodesíláme, máte právo tyto soubory z prohlížeče odstranit, nebo jejich užití zakázat. Cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však neumíme  zajistit funkčnost webových stránek plnohodnotně.

Jaké cookies používáme?

 • Nutné cookies umožňují fungování základních vlastností webových stránek jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným částem webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat
 • Statistické cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak používáte naše webové stránky. Jiné cookies nám pomáhají, aby si webová stránka zapamatovala informace a dokázala zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro Vás.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití cookies můžete kdykoliv změnit v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Cookies ze stránek automaticky mažeme nejpozději do 3 měsíců od jejich posledního využití.